ซีพีเอฟประกาศมาตรการป้องกันฯโควิด-19 ฉบับที่ 7

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ CEO ซีพีเอฟ ออกประกาศ ฉบับที่ 7 เรื่องมาตรการห้ามโดยสารสายการบิน หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามจัดหรือร่วมกิจกรรมดูงาน เยี่ยมชม หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่งถืออาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Cr:Pr CPF