เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯ โควิด-19 ฉบับที่ 5 เพิ่มประเทศเสี่ยง การจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วถูกต้องปลอดภัย

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานและได้ออกมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง 4 ฉบับและเพื่อให้มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ยิ่งขึ้น จึงขอประกาศมาตรการเพิ่มเติมเป็นฉบับที่ 5 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ดังต่อไปนี้

1.เพิ่มประเทศสเปน เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงสำหรับประเทศไทย ดังนั้น ประเทศกลุ่มเสี่ยงสำหรับประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส และสเปน

2.ขอให้แต่ละกลุ่มธุรกิจจัดให้มีถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิด เพื่อให้พนักงานแยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว รวมถึงกระดาษทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว ซึ่งอาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ใช้ โดยไม่ทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นๆ และพนักงานทำความสะอาดรวบปิดปากถุงขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้แน่น ก่อนส่งต่อเพื่อการทำลายต่อไป

3.ขอให้แต่ละกลุ่มธุรกิจประชาสัมพันธ์วิธีจัดเก็บและกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี 4 ขั้นตอน –แยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะประเภทอื่นๆ-พับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำมูก หรือน้ำลายแพร่กระจาย -ม้วนหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ถุงที่ปิดสนิทก่อนทิ้งลงถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อ -ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หลังทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทุกครั้ง

4.เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอให้กลุ่มธุรกิจและพนักงานให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดโดยเฉพาะจุดสัมผัสต่างๆ และการทำความสะอาดมืออยู่เสมอ ขอให้พนักงานทุกท่านได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยของทางราชการและบริษัทอย่างเคร่งครัด และติดตามข่าวสารจากบริษัทต่อไป

—————————

—————————