เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 8

เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกัน
และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 8

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้ผู้บริหารแต่ละกลุ่มธุรกิจพิจารณากําหนดมาตรการที่เหมาะสมกับธุรกิจ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การจัดการเพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้ และคำนึงถึงความปลอดภัยของ
พนักงานเป็นสำคัญ (ตามเอกสารแนบ 1)
2. การพิจารณาเปิดหรือปิดหน่วยงาน และการให้พนักงานสังเกตอาการที่บ้าน
(ตามเอกสารแนบ 2)
3. แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการที่บ้าน (ตามเอกสารแนบ 3)
4. แนวปฏิบัติในการทำงานจากที่บ้าน (ตามเอกสารแนบ 4.1 และ 4.2)
5. แนวปฏิบัติในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และกิจกรรม (ตามเอกสารแนบ 5)

​บริษัทขอให้พนักงานทุกท่านได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยของทางราชการและมาตรการของบริษัทอย่างเคร่งครัด และขอให้พนักงานทุกท่านโปรดติดตามข่าวสารจากบริษัทต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563