ผู้บริหารเครือซีพีห่วงใยพนง.ซีพีตั้งคณะกรรมการบริหารรับมือโควิด-19 พร้อมส่งกำลังใจชาวซีพีผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

Wearecp.com ขอเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารกับเพื่อนๆชาวซีพีในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้จากการมีโอกาสร่วมประชุมและรับทราบจากหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลเครือฯและกลุ่มธุรกิจต่างๆทราบว่าผู้บริหารระดับสูงทุกกลุ่มธุรกิจมีความห่วงใยในความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อดูแลพนักงาน

โดยมี ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูลเป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในระดับเครือฯ รวมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับกลุ่มธุรกิจต่างๆภายในเครือฯเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ให้ความสนับสนุน ติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติข้างต้นของทุกกลุ่มธุรกิจและรายงานต่อประธานคณะผู้บริหาร เครือฯและสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการของเครือฯในเรื่องโควิด-19

ด้าน คุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีพีออลล์ คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างงประเทศ ธุรกิจข้าวและอาหาร ต่างก็ส่งกำลังใจให้พนักงานทุกคนปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกัน