ประชุมกก.วิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 ครั้งที่1 ติวเข้มกก.ทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลงานนวัตกรรมพร้อมเริ่มให้คะแนน 15 พ.ค. เฉลี่ยกก.ตรวจผลงาน80ผลงานต่อกก.1คนตั้งเป้าเสร็จทุกรอบสิ้น ปี 63 ส่งต่อมหกรรมนวัตกรรมบัวบานปีหน้า

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมามีการจัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงจำนวนผลงานนวัตกรรมทั้ง 3ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งไทม์ไลน์ของการประเมินคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อนำเสนอผลงานและมอบรางวัลในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 ที่จะจัดขึ้นใน ปี 2564 โดยการประชุมครั้งแรกนี้มีการประชุมผ่านทางออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากโควิด-19 มีคณะกรรมการกว่า100คนเข้าร่วม โดยมี ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ประธานคณะกรรมการวิชาการเป็นประธาน

ดร.เจนกล่าวขอบคุณคณะกรรมการวิชาการทุกคนที่จะได้ร่วมกันดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วย 1.คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ ประธานคือ คุณฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ มีคณะกรรมการ 26 ท่าน เลขาฯ 3 ท่าน 2.คณะกรรมการด้านเทคโนโลยี มีประธาน คือ คุณอยุทธ ยุกตะนันทน์ มีคณะกรรมการ 25 ท่าน เลขาฯ 3 ท่าน  3.คณะกรรมการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีประธาน คือ ดร.สดุดี สุพรรณไพ มีคณะกรรมการ 18 ท่าน เลขาฯ 3 ท่าน

ทั้งนี้คณะกรรมการในแต่ละด้าน มีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีการแบ่งจากจำนวนผลงานที่ส่งเข้ามาประกวด นอกจากนี้ยังมี คณะกรรมการประเทศจีน มีประธาน คือ คุณบุญชัย โชติเรืองประเสริฐ มีคณะกรรมการ 93 ท่าน เลขาฯ 2 ท่าน

ดร.เจนกล่าวว่าเดิมมีความตั้งใจให้การรับสมัครผลงาน ของประเทศไทย เสร็จก่อนประเทศจีน คือ ตอนแรกจะปิดรับภายใน 31 มีนาคม 2563 ส่วนประเทศจีน ภายใน 30 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการรับสมัครเป็น 30 เมษายน 2563 เท่ากับประเทศจีน และได้มีการประชุมภายในกับทางคณะกรรมการพร้อมคณะทำงาน เรื่องการเลื่อนปิดระบบไปอีก 10 วัน เป็น 10 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา จึงจัดการประชุมคณะกรรมการในวันนี้ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทั้งหมดทราบจำนวนผลงานที่ส่งเข้ามาโดยจากนี้ไปจะมีกระบวนการกลั่นกรองผลงาน รอบที่ 1 พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563


การกลั่นกรองรอบที่ 2 พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการกลาง ในช่วง สิงหาคม – กันยายน 2563

การกลั่นกรองรอบที่ 3 คณะกรรมรอบสุดท้าย โดยแบ่งเป็น คณะกรรมการภายใน 2 ท่าน และคณะกรรมการภายนอก 3 ท่าน ช่วง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

คาดการณ์ว่าในเดือน พฤศจิกายน 2563จะดำเนินการพิจารณาผลงานจบหมด ไม่น่าจะเกินเดือน ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ คุณบงกชธร เพ็ชรนิจินดา เลขานุการคณะกรรมการประสานงานฯ เผยถึงภาพรวมการรับสมัครผลงานนวัตกรรม 2021 ได้มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 62 – 30 เมษายน 63 มีจำนวนผลงานทั้งหมดที่ส่งมาในระบบจำนวน 2,068 ผลงาน ทั้งนี้กรรมการจะทำการตรวจ 1,975 ผลงาน จาก 2,068 ผลงานที่ส่งเข้ามา เนื่องจากมีการคัดออกจากระบบเพราะข้อมูลไม่ครบถ้วน โดย 1,975 ผลงานเป็นของประเทศไทย จำนวน 1,005 ผลงาน แบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ 259 ด้านเทคโนโลยี 587 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 159

ส่วนประเทศจีน มีผลงานจำนวน 817 ผลงาน แบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ 205 ด้านเทคโนโลยี 551 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 61

ส่วนประเทศอื่นๆ มีผลงานจำนวน 153 ผลงาน แบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ 38 ด้านเทคโนโลยี 103 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 12

ถัดจากนั้น คุณชยุตม์ กฤษอร่ามเรืองเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ ได้ชี้แจงเรื่องแนวทางการประเมิน ของกรรมการทั้ง 3 ด้านได้แก่

• ด้านเศรษฐกิจ จะพิจารณาเกี่ยวกับการ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มกำไร อัตราการเติบโต

• ด้านเทคโนโลยี ได้ประโยชน์จากข้อมูล ลดการใช้วัสดุหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ลดแรงงาน ลดการสูญเสีย

• สังคมและสิ่งแวดล้อม การตอบแทนสังคม การดูแลระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม การสร้างค่านิมยมองค์กร

ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินยังเป็นแบบเดิม คือ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่เปลี่ยน คือการยืนยันผลลัพธ์ ส่วนที่แตกต่างเป็นส่วนของการพัฒนาผลงาน ส่วนที่แตกต่างที่ 3 เรื่องผลประโยชน์ที่ได้รับ เป็นเรื่องของความคุ้มค่าของการลงทุน

ทั้งนี้หัวข้อการประเมิน คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความคิดริเริ่ม ,การหาข้อแตกต่าง,วิธีการ/ทฤษฎี/เทคโนโลยีที่ใช้ ,ระบบการพัฒนา ,ผลลัพธ์เทียบฐาน ,ความคุ้มค่าในการลงทุน ,การยืนยันผลลัพธ์/IP

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเฉพาะในครั้งนี้มีการให้คณะกรรมการวิชาการทุกคนต้องทำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนผ่าน 100 คะแนนทุกกรรมการเพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อคณะกรรมการและการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรม แม้จะต้องใช้เวลาในการทำแบบทดสอบและสอบให้ผ่านก่อน เรื่องของช่วงคะแนน สูง กลาง ต่ำที่จะเป็นบรรทัดฐานให้คณะกรรมการในการตัดสินใจให้คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการมีทักษะ ประสบการณ์แตกต่างกันออกไป รวมทั้งการเสนอเรื่องจำนวนคณะกรรมการเพื่อให้สามารถตรวจผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากปีที่ผ่านมากรรมการต้องตรวจผลงาน 100 กว่าผลงานต่อคน ใช้เวลาเป็นเดือนและเป็นการสร้างคณะกรรมการเพิ่มเติม โดยดร.เจนได้กล่าวขอบคุณทุกความเห็นและจะนำข้อเสนอไปพิจารณาต่อไป

สำหรับครั้งนี้ระบบการตรวจผลงานจะพร้อมให้คณะกรรมการฯเริ่มตรวจผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ และคาดว่าคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องตรวจผลงานเฉลี่ย 83-84 ผลงาน โดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2563

ขอบคุณข้อมูล :คณะกรรมการประสานงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021