CPF- CP ALL- TRUE ได้รับเลือกอยู่ในทำเนียบ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล์  และ ทรู อีกครั้งหลังจากได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศว่าทั้ง 3 บริษัทผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ทำเนียบ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562 โดยมีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนถึง 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีเพียง 51 บริษัท สะท้อนว่าบริษัทไทยให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานด้าน ESG ในกระบวนการทางธุรกิจอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยระบุว่า ในปีนี้ได้เห็นพัฒนาการที่ดีในด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา Climate Change และได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

ทั้งนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2562 สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญและมีพัฒนาการในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลของด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้าน ESG รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)

อนึ่ง รายชื่อหุ้นยั่งยืนคัดเลือกจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่ง บจ. ที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ