คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อยู่ร่วมกันอย่างไร?

สวัสดีครับพี่น้องชาวซีพี พบกันสัปดาห์ละครั้งกับผม ชวนชาวซีพีคิดชวนชาวซีพีคุยเรื่องราวในรั้วซีพี

เสื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หากใครติดตามเหตุการณ์บ้านเมือง จะได้เห็นปรากฏการณ์หนึ่งของสังคมไทยคือฝ่ายหนึ่งที่เชียร์ลุงกับอีกฝ่ายที่ไล่ลุงทำให้ผู้นำของรัฐบาลกังวลถึงความขัดแย้ง ความต่างความคิดความอ่านของ”คนรุ่นเก่า”กับ”คนรุ่นใหม่”ที่อาจกลายเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ

ผมคิดว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นระดับประเทศ แต่ยังเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว คนในองค์กร โดยคนรุ่นใหม่มีความรู้สึกว่าปัญหาของประเทศ ปัญหาของสังคม ปัญหาขององค์กร เป็นผลผลิตจากคนรุ่นเก่า ไม่อยากจะเดินตามแนวทางของคนรุ่นเก่า อยากทำ อยากคิด อยากกำหนดทางเลือก ทางเดินของชีวิต ไม่ขออยู่ในกรอบประเพณีเดิมๆ

ขณะที่คนรุ่นเก่าก็มีความกังวล รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่คิดอะไรแปลกๆ คิดอะไรที่อาจรับไม่ได้ คนรุ่นใหม่จะนำพาประเทศ สังคมไปในทิศทางที่น่าห่วง

ผมเชื่อว่าการปะทะกันทางความคิด วิธีคิด วิธีการของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปทั่วรวมทั้งภายในเครือฯของพวกเรา

ผมจึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะมีทางออกนั่นคือการพูดคุยกัน เพื่อทำความเข้าใจถึงเหตุผลของคนทั้ง2 รุ่น คนทั้ง2รุ่นจะต้องเปิดใจกว้างและยึดในเหตุและผลของความคิดบนฐานของความเป็นจริง
สำหรับเครือซีพีของพวกเรา ผมคิดว่าผู้บริหารระดับสูงสุดท่านมองเห็นเรื่องนี้โดยเฉพาะท่าน

ประธานอาวุโสที่ท่านพยายามให้หลักคิด หลักการทำงานร่วมกันของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ซึ่งผมขอนำมาแบ่งปันเพื่อให้เครือซีพีเป็นแบบอย่างขององค์กรภาคธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการให้คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร โดยคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักเกรงใจ เคารพผู้ใหญ่ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักการให้อภัย รู้แพ้รู้ชนะ วัฒนธรรมไทยที่ดีๆต้องช่วยกันรักษา

ส่วนคนรุ่นเก่าก็ต้องให้ความเคารพคนรุ่นใหม่ ไม่ดูถูกคนรุ่นใหม่ เข้าใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเด็กรุ่นใหม่เพราะความรู้ ประสบการณ์เก่าอาจใช้ไม่ได้ผลกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ท่านประธานอาวุโสบอกว่าองค์กรที่ดีต้องประกอบด้วยคน 4 รุ่น คนรุ่น 50 40 30และคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษา

ผมคิดว่าแนวคิดนี้สังคมไทยสามารถนำไปปรับใช้ทั้งในครอบครัว สังคม องค์กรและประเทศ ประเทศชาติต้องสร้างคนมารองรับ ผมยังเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีพื้นฐานของความเคารพ ความกตัญญู ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ น่าจะพูดคุยทำความเข้าใจกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ เพราะทุกคนต้องการเห็นความเจริญ ความก้าวหน้าของประเทศ เอาบทเรียนที่ผิดพลาดมาแก้ไข หาทางออกในเรื่องของความขัดแย้งด้วยสันติวิธีกันครับ แล้วคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ก็จะอยู่ร่วมกันและขับเคลื่อนองค์กร สังคม ประเทศชาติไปด้วยกัน