เครือซีพีขอเชิญชวนผู้บริหาร/พนง.เครือซีพีร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “CP Green Photo Contest 2019” ชิงรางวัล HUAWEI P30 Lite Samsung A10 มูลค่ากว่า 50,000 บาท

เพื่อให้พนักงานในเครือซีพีที่สนใจในการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้อุปกรณ์ที่ผู้คนในสังคมใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ผ่านศิลปะภาพถ่าย และส่งเสริมให้สาธารณชนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของ “ธรรมชาติชาติและสิ่งแวดล้อม” ทำให้เกิดความรัก ความผูกพัน และเพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดพนักงานในเครือซีพีทุกคน ไม่จำกัดเพศและอายุ สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทั้ง 2 หัวข้อ โดยไม่จำกัดจำนวนภาพ

หัวข้อการประกวด แบ่งเป็น 2 หัวข้อคือ
1. ธรรมชาติของฉัน (Our Nature)
เป็นภาพถ่ายที่สื่อถึงความสมบูรณ์สวยงามของทะเล ป่าไม้ในธรรมชาติ หรือป่าในเมือง

2. สัตว์แสนรัก (Beloved Animals)
เป็นภาพถ่ายที่สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ วิถีชีวิต การหากินของสัตว์ และความเป็นอยู่ของสัตว์ ทั้งสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่าในธรรมชาติ

เกณฑ์การตัดสิน
1. การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายของภาพที่ส่งเข้าประกวด
2. ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
3. ความยาก-ง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ

คณะกรรมการการตัดสิน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากฝ่ายต่าง ๆ จากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
• ไฟล์ภาพจากกล้อง Smartphone, Tablet หรือกล้อง DSLR มีขนาด File ขนาด 1-5 Mb ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น
• ภาพที่ส่งประกวดจะต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร
• ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง
• ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ ชื่อผู้ถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้สะดวก
• ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด ไม่เกิน 1 รางวัล
• ภาพถ่ายสามารถแต่งภาพ แต่งแสง สี ภาพได้ตามสมควร แต่ไม่อนุญาตให้รีทัชภาพหรือดัดแปลงภาพให้เปลี่ยนสภาพจากความเป็นจริง
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างบริษัทและเจ้าของภาพ ซึ่งคณะทำงานสามารถนำภาพมาใช้งานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และคณะทำงาน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
• หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่เกิดจากเจตนาทุจริต คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
• รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• รางวัลอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะมีมูลค่าเท่าเทียมกัน

รางวัลการประกวด
รางวัลในการประกวดของทั้ง 2 หัวข้อมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ HUAWEI P30 Lite จำนวน 1 รางวัล
2. รองชนะเลิศ Samsung A10 จำนวน 2 รางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม HUAWEI P30 Pro จำนวน 1 รางวัล
(ตัดสินโดยนำรางวัลชนะเลิศจากทั้ง 2 ประเภทมาพิจารณาร่วมกัน)
รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 50,000 บาท

กำหนดการประกวด
• เปิดรับสมัคร อังคารที่ 27 ส.ค. 62
• ปิดรับสมัคร พฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 62
• ประกาศผล จันทร์ 16 ก.ย. 62
• มอบรางวัล พฤหัสบดี 3 ธ.ค. 62
(รับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณประจำปี 2562)

ช่องทางการส่งภาพเข้าประกวด
พนักงานส่งภาพเข้าประกวดได้ทาง
E-Mail : ppyactivities@trueplookpanya.com
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2562 จนถึงเวลา 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทรศัพท์ 0-2858-6378