เครือซีพีร่วมสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนขบวน “เครือข่ายความยั่งยืนแห่งประเทศไทย” หรือ TRBN เสริมพลังขับเคลื่อนประเทศยั่งยืนทุกมิติ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะนายกสมาคมฯ ได้ร่วมงานเปิดตัว “เครือข่าวเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย” หรือ Thailand Responsible Business Network:TRBN ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อดึงพลังภาคเอกชนไทยร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ และส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

โดยจะสนับสนุนเรื่องสำคัญ 3 เรื่องใหญ่คือ 1.เรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ(Low-carbon Emission)เน้นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)2.การเปิดโอกาสอย่างทั่วถึง (Inclusivity)เน้นเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain Management)และสิทธิมนุษยชนและการพัฒนามนุษย์ (Human Rights&Human Development) และ 3.เรื่องการมีธรรมาภิบาล (Good Governance)เน้นศีลธรรมความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ (Business Integrity) รวมถึงการลงทุนและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment & Consumption)

เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย หรือ TRBN เปิดตัวอย่างแข็งแกร่งภายใต้การรวมพลังของ 10 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม SB ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์คือขับเคลื่อนบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนให้ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย

“ปณิธานของ TRBN สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ GCNT ที่จะเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจไทยให้สามารถช่วยสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม การรวมตัวเป็นเครือข่าย TRBN จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืน” คุณศุภชัย กล่าว

การเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทยในวันนี้ มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “พลังภาคเอกชนจะร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยได้อย่างไรและภาครัฐพร้อมสนับสนุนอะไรบ้าง” และ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์และที่มาของเครือข่ายฯซึ่งเกิดขึ้นจากโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สู่เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้โดยมีผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคสังคม ที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืนร่วมงานอย่างคับคั่ง

โดยในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมพลังผ่านสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งนอกจาก คุณศุภชัย เจียรวนนท์ แล้ว มีผู้บริหารระดับสูงของเครือฯในและในเครือร่วมงานนี้ด้วย อาทิ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือฯ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ และคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพีออลล์

Cr:PR CPG