ข่าวดี!! สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ PIM เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา มูลค่า 80,000 บาท หรือสิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท พร้อมมอบสิทธิพิเศษพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในโครงการ “สานพลัง Synergy เครือ CP” ต่อยอดศักยภาพ สร้างนักบริหารเพื่อเป็น The Next Leader เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา มูลค่า 80,000 บาท หรือสิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท

• หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์การสมัยใหม่ (MAC-Innovative Communication for Modern Organization)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์กร (MBA-People Management and Organization Strategy)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MBA-Modern trade Business Management)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครแล้ววันนี้ที่ http://mba.pim.ac.th