ซีพีเอฟพาพนักงานในเครือซีพีเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนประแส จ.ระยอง ปลูกฝังการอนุรักษ์ป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา หน่วยงาน CSR&SD ซีพีเอฟจัดโครงการศึกษาเรียนรู้ “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชน” โดยนำเพื่อนๆชาวซีพีเอฟและชาวซีพีจากBU ต่างๆที่มาเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน ต.ปากน้ำประแส จ.ระยอง รวมทั้งบทบาทของซีพีเอฟที่ร่วมกับชุมชนในการฟื้นฟู ดูแลป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ทางCPF ได้เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส” ภายใต้ โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนมาตั้งแต่ปี2559 นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนประแสในมิติต่างๆทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวที่ยัง่ยืน โดยชุมชน สร้างความรู้ ความประทับใจให้กับพนักงานที่เข้าร่วมอย่างมาก

ต้องขอบคุณทีมงานCSR&SDซีพีเอฟที่เปิดโอกาสกับชาวซีพี ซีพีเอฟได้ร่วมกิจกรรมดีๆ

cr:Pr CPF