เครือซีพีประกาศแต่งตั้งเพิ่มเติมคณะที่ปรึกษาคณะกก.ดำเนินการและประธานคณะทำงานพร้อม 8 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบรอบ 100 ปี

สืบเนื่องจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนิน โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบรอบ 100 ปี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ โดยมี คุณสุภกิจ เจียรวนนท์เป็นประธาน คณะที่ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการดำเนินงาน มีคุณณรงค์ เจียรวนนท์เป็นประธาน และคณะเลขานุการ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆระหว่างกลุ่มธุรกิจในเครือฯ คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน จึงได้ประกาศแต่งตังคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มรวมทั้งตั้งคุณวิเชียร จึงวิโรจน์เป็นประธานคณะทำงาน โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบรอบ 100 ปี ขณะเดียวกันคุณวิเชียร จึงวิโรจน์ได้ประกาศตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมได้แก่

1.คณะทำงานด้านกลยุทธ์และแผนงาน โดยมีคุณวิเชียร จึงวิโรจน์เป็นประธาน
2.คณะทำงานด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณวิทวัส ตันติเวสส เป็นประธาน
3.คณะทำงานด้านออกแบบและก่อสร้าง โดยมีคุณณภัสสร์ยา ธำรงสมบัติสกุล เป็นประธาน
4.คณะทำงานด้านหนังสือ 100 ปี มีดร.สารสิน วีระผลเป็นประธาน
5.คณะทำงานด้านการบริหารอีเว้นท์ โดยมีคุณวิชย์ สุทธิถวิล เป็นประธาน
6.คณะทำงานด้านการบริหารความยั่งยืน มีคุณจอมกิตติ ศิริกุล เป็นประธาน
7.คณะทำงานด้านบริหารการเงินและจัดซื้อ มีคุณวิรัตน์ ตระการพินิจ เป็นประธาน
8.คณะประสานงานโครงการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป