เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณธุรกิจต่อเนื่อง ผู้บริหารระดับสูงตื่นตัวเข้าอบรมคับคั่ง ภายใต้หัวข้อ “หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ ในหัวข้อ “การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หรือ “Dealing with Conflict of Interest” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องแพลตตินั่ม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

สำหรับการจัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ ถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งผู้บริหารของเครือฯ และบริษัทในเครือฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างสูง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอย่างคับคั่ง นำโดย คุณพงษ์เทพ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง คุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานผู้บริหาร บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซี.พี. ออลล์ คุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

คุณกนกนารถ นำพาเจริญ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง คุณสมชาย ศรีภูสิตโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ด้านการเงิน สำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านคอนเทนต์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในเครือฯ และบริษัทในเครือฯ

ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและอาจนำมาสู่การประพฤติผิดตามมาตรฐานจริยธรรมของเครือฯ ซึ่งเครือฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใส การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กรข้อที่หก คือ “คุณธรรมและความซื่อสัตย์” เพื่อเป็นคู่มือให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ป้องกันการเกิดความผิดพลาดและส่งเสริมให้เครือฯเป็นองค์กรที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป

ในการนี้ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผู้เข้าอบรมให้ความสนใจแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างคึกคัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ

1.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์คืออะไร 2.ทำไมความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงมีความสำคัญ และ3.การรับมือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

cr:Pr CPG