คุณสุขสันต์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนครพนม

ในการนี้ คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ทั้งนี้ คู่ค้าธุรกิจรายใหญ่ จ.นครพนม ครอบครัว และคณะผู้บริหารระดับสูง CPF ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ คุณปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ ซี.พี. กัมพูชา, คุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนาม, คุณทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. ลาว, คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ร่วมแสดงความยินดี

cr:Pr CPF