เครือ CP-CPF ร่วมประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะนำผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากเครือ CP-CPF ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์, คุณจีระณี จันทร์รุ่งอุทัย และ ดร.นลินรัตน์ มาสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุม องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนความยั่งยืนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP25) ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน พร้อมทั้งผู้นำและผู้แทนจาก 190 ประเทศทั่วโลกกว่า 29,000 คน เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้ คุณจีระณี จันทร์รุ่งอุทัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ซีพีเอฟ ได้นำเสนอการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายของ ซีพีเอฟ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ภายในปี 2568 จากปีฐาน 2558 และส่งเสริมเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ ตลอดจนการประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยเน้นความสำคัญกับการออกแบบวงจรชีวิตพลาสติกที่ยั่งยืน คือ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable) หรือย่อยสลายได้ (Compostable) รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล (biogas) ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 25% ของการใช้พลังงานทั้งหมด

ด้าน ดร.นลินรัตน์ มาสมบูรณ์ ผู้แทนจากเครือซีพี ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนความยั่งยืนในภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ CPF, CP-ALL และ TRUE ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเครือฯ 12 เป้าหมาย

Cr:Pr CPF