โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศน์ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธงกับป่าที่กลับคืนมา

ต้องขอบคุณโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศน์ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธงและซีพีเอฟจิตอาสาที่ช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าที่สมบูรณ์กลับคืนมา

คณะทำงานโครงการฯถ่ายภาพเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาห่างกันแค่ 3 ปีเท่านั้น ในพื้นที่โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศน์ฯป่าค่อยๆฟื้นคืนกลับมา ความสำเร็จนี้มาจากการใช้นวัตกรรมการปลูกป่า4แบบ การดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ชุมชน พนักงาน จิตอาสาซีพีเอฟ ซีพี ร่วมกัน การเอาใจใส่ดูแลของทีมงาน

Cr:คณะทำงานโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศน์ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง