ผู้บริหารหาร พนักงาน ซี.พี.เวียดนาม กว่า 150 คน ร่วมกันปลูกป่า จำนวน 600 ต้น

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาบริษัท ซี.พีเวียดนาม คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติจังหวัด ด่องนาย (Dong Nai) ร่วมจัดทำโครงการปลูกป่าบก เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ โดยมีผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ซี.พี เวียดนาม ฯ กว่า 150 คน รวมถึงสหพันธ์เยาวชนอำเภอ วิ๊ง กึ๊ว (Vinh Cuu) จังหวัด ด่องน่าย (Dong Nai) และชาวบ้านในพื้นที่ ได้เข้าร่วมทำโครงการปลูกต้นไม้ จำนวน 600 ต้น

โครงการยังให้ความรู้ ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศเวียดนาม รวมถึงร่วมพิธีเคารพวีรบุรุษเวียดนาม ตอบแทนบุญคุณของทหารที่เสียชีวิตเพื่อให้ประเทศชาติมีวันนี้

Cr:Pr C.P.Vietnam Corporation