เครือซีพีจัด workshop เรื่องกรอบการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ตัวแทนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กับตัวแทนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ณ อาคารฟอร์จูน ทาวน์

โดย คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล เครือฯ เป็นผู้บรรยายแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมได้รับความร่วมมือจาก คุณกอบบุญ ศรีชัย และทีมงานจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รวมถึงคุณพิสพันธ์ สุขวันและทีมงานจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการแชร์ประสบการณ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการสื่อสารการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน จากบริษัทในเครือฯ

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานสู่ระดับสากลตามแผนงานและเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์