ทรู คลิกไลฟ์ จัดอบรมวิชาการ “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร True Click Life Genius Program” เพิ่มปสภ.การจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน

ทรู คลิกไลฟ์ จัดการอบรมทางวิชาการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สำหรับปีการศึกษา 2562 แก่โรงเรียนเอกชนชั้นนำที่ไว้วางใจเข้าร่วมหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ มอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน อัดแน่นด้วยเทคนิคการสอนที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจากสื่อการสอนทรู คลิกไลฟ์ สำหรับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้หัวข้อ Teaching Techniques Using Phonics, Fun Chinese Activities และ Computer Science and Coding Classroom Management ตามลำดับ ณ โรงแรม The Emerald Hotel กรุงเทพมหานคร โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน