ชื่นชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ดำเนินงาน 7ส ในสถานศึกษาสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้มีระเบียบวินัย มีความรักในองค์กร

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการ 7ส พร้อมด้วยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ 7ส ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

รองศาตราจารย์ ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารวิทยาลัยที่ให้ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน 7ส ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับปรุงและเป็นตัวอย่างได้ต่อไป โดยเฉพาะมีกระบวนการจัดการที่ดี มีการปฏิบัติงานจริงในทุกระดับ(Best Practics) เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรนำไปใช้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

Cr:Pr PAT