PAT ห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แจกหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาด “ไวรัสโคโรนา” และ “ฝุ่นละออง PM 2.5”

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และอันตรายจากฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของ คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่มีความห่วงใยนักเรียนนักศึกษา บุคลากร และพี่น้องประชาชน หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในหลายประเทศทั่วโลก และประเทศไทยเองก็มีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงภัยเงียบจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่นับว่ามีแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจของประชาชน จึงทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมา

โดยมี ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ อาจารย์ปิยาพร ฉลภิญโญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ และคุณวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร นำทีมนักเรียนนักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยจำนวน 3000 ชิ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นถึงวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้องและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด ซึ่งเริ่มตั้งแต่วิทยาลัยฯ ไปยังบริเวณชุมชนโดยรอบโดยที่ผ่านมาทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา และบุคลากร รวมถึงประชาชนทุกคนมาโดยตลอด ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและอันตรายจากฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง ทั้งการรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกวิทยาลัย จัดให้มีเจลล้างมือในจุดต่างๆ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งการติดป้ายประชาสัมพันธ์เน้นย้ำถึงวิธีการป้องกันและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีอีกด้วย

Cr:Pr PAT