กลุ่มการค้าระหว่างประเทศมอบรางวัล CSR SPIRIT Reward ประจำปี 2562 ยกย่องเชิดชูพนักงานจิตอาสา

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้กำหนดนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเป็นจิตอาสาออกไปทำงานด้านสังคม โดยการสะสมชั่วโมงการทำงานเพื่อสังคมของเพื่อนพนักงานและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูพนักงานจิตอาสาได้จัดพิธีมอบเข็ม “CSR SPIRIT Rewardประจำปี 2562” แก่ผู้ที่มีจิตอาสาปฏิบัติงานเพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่มีความเสียสละกำลังกายและกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม โดยมี คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานมอบรางวัล

cr:Our Spirits