ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมกันประกอบบุญใหญ่ อันเป็นปฐมบุญทอดผ้าป่าของปีนักษัตร

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมกันประกอบบุญใหญ่ อันเป็นปฐมบุญทอดผ้าป่าของปีนักษัตรโดยนำดินจากสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย รวมกับดินอีก 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ทำการยกแผ่นดินให้สูงขึ้น มิให้ใครเหยียบย่ำ โดยนำขึ้นไว้บนสถูปเจีย์ “มกุฎพันธเจดีย์” จำลองสถานที่ถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จ.นครสวรรค์

โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม และคณะสงฆ์รวม ๙ รูป ทอดผ้าป่าและบิณฑบาตรเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เพื่อความเป็นสิริมงคล

Cr:Our Spirits