CPAll ร่วมสนับสนุนพัฒนาสวนหย่อมชุมชนคลองพลับพลา วังทองหลางปอดแห่งใหม่ กลางเมืองหลวง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานมอบสวนหย่อม “Pocket Park”ปอดแห่งใหม่” แห่งที่ 23 ให้กับชุมชนคลองพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยมี คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ว่าราชการ กทม. สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมมอบสวนหย่อม

สวนหย่อมแห่งที่ 23 ทางสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนปรับเปลี่ยนจากพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่นสบายตา ที่สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ

ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับ กทม. สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และสร้าง สวนหย่อม “Pocket Park” ให้กับผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ตามชุมชนแออัด ในเขตพื้นที่ กทม. เพื่อสนับสนุนโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดี ให้ประชาชนในชุมชนแออัด ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับผู้อาศัยในชุมชนแออัด โดยดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 23สวน รอบเขต กทม.

ที่มา : นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี