เครือซีพีเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้นและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกพร้อมเปิดตัวโครงการ We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน 28 ม.ค นี้

รายงานข่าวจากเครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดเผยว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้นและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)พร้อมเปิดตัวโครงการ Wegrow ปลูกเพื่อความยั่งยืนในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 นี้ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทเจียไต๋

โดยในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็นผู้กล่าวถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์กับโครงการ “We Grow….ปลูกเพื่อความยั่งยืน” และเป้าหมายสู่การเป็นองคก์ร Carbon Neutral

นอกจากนี้ยังจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ทำไมต้องปลูก เพื่อโลกยั่งยืน” โดย คุณประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้แทน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คุณพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะทำงานโครงการปลูกไม้ยืนต้น เครือเจริญโภคภัณฑ์

หลังจากนั้นจะมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้นและกิจกรรมชดเชย คาร์บอน ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และพิธีมอบทุนวิจัยและพัฒนาเรื่องการปลูกไม้ยืนต้นลดโลกร้อน แก่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ จะร่วมกันรวมพลัง Kick Off โครงการ “We Grow….ปลูกเพื่อความยั่งยืน”