ศอ.บต.-ซีพี ออลล์ จัดสัมภาษณ์ทุนประจำปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการสัมภาษณ์เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน