คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรเชิญ คุณสุเมธ CEO กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ นศ.IAM

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้เรียนเชิญ คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรยายพิเศษ โอกาสและศักยภาพ ไอแอม สู่ โลกกว้าง ให้กับอาจารย์ นักศึกษาของคณะฯ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy โดยคุณสุเมธได้แบ่งปัน Journey Line ประสบการณ์ในการทำงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมข้อคิดถึงโอกาสและศักยภาพของนักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรให้กับนักศึกษาพร้อมชมผลงานของนักศึกษาที่ไปฝึกงานในหน่วยงานของเครือฯ

ขอบคุณภาพ ผศ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM