เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่ง 21 เยาวชนรุ่นใหม่ One Young World เดินทางสู่ประเทศอังกฤษ ร่วมแชร์แนวคิดในเวทีระดับโลกสานต่อภารกิจคิดเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ ONE Young World 2019 ในโครงการซีพีสานฝันปันโอกาสจำนวน 21 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวนชนระดับโลก “One Young World Summit 2019” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภายใต้แนวคิด “IGNITE FUTURE LEADERS” หรือ “จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต” โดยร่วมประชุมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่อีก 2,500 คน จาก 196 ประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงของโลกในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

บรรยากาศในช่วงเช้าระหว่างการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง เยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้ง 21 คน เปี่ยมไปด้วยความพร้อมอย่างเต็มที่ มีรอยยิ้มแจ่มใสก่อนบินลัดฟ้าสู่กรุงลอนดอน ขณะที่ตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ เผยว่า มีการศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับเยาวชนจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเด็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินโครงการ ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความสุข ซึ่ง Topic of the Year สำหรับการประชุม One Young World 2019 ครอบคลุม 5 ประเด็นที่เป็นปัญหาระดับโลก คือ

1.การศึกษา : อนาคตของการเรียนรู้ ต้องถูกจินตนาการใหม่หรือไม่
2.สุขภาพของโลก : การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโลกอย่างไร
3.เสรีภาพของการสื่อสาร : เราจะปกป้องความจริงได้อย่างไร
4.การบรรเทาความยากจน : นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
5.อนาคตแห่งสันติภาพ : ในโลกที่มีการแบ่งแยก เราจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร

โดยผู้นำเยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2019 ต้องมีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีประสบการณ์และความมุ่งมั่น ในการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม