อาหารในอนาคต The Future Food : New realities for the industry

บริษัทที่ปรึกษา Accenture ได้ออกเอกสารเรื่อง The Future Food : New realities for the industry ซึ่งได้คาดการณ์แนวโน้มของอาหารในอนาคตได้อย่างน่าสนใจ (ดูรายละเอียดที่ https://www.accenture.com)

Accenture ได้กล่าวถึงแรงกดดันที่มีผลต่อการผลิตอาหารในอาหารไว้หลายประเด็น อาทิ
2 ใน 3 ของประชากรโลกจะอาศัยในเขตเมืองภายในปี 2050 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกว่า 50% ในปัจจุบัน
ประชากรโลกจะเพิ่มจาก 7,300 ล้านคนในปี 2015 เป็นถึง 9,700 ล้านคน ภายในปี 2050
โลกมี Food waste มากถึง 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นมา
ภาวะโลกร้อนมีผลให้ผลผลิตการเกษตรลดลง
ภาคเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 20% ของโลก
ผู้บริโภคสนใจอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
ผู้บริโภคพิจารณาเรื่องความโปร่งใสและความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญของการเลือกซื้ออาหารแล้ว
จากแรงกดดันดังกล่าว Accenture มองว่า

การผลิตอาหารในเขตเมืองจะมีบทบาทมากขึ้น
โปรตีนทางเลือก เช่น ถั่ว ยีส แมลง และสาหร่าย จะได้รับความนิยมมากขึ้น
การผลิตอาหารจะเป็นแบบ digital มากขึ้น เช่น มีการวิเคราะห์ DNA การใช้ sensor และการผลิตแบบอัตโนมัติ