วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ศูนย์ส่งเสริมอาขีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล) ได้ไปให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าไทยแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อสวมใส่ในช่วงเปิดเทอมใหม่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563นี้ โดย คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่าวิทยาลัยฯได้ให้การสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการดำเนินการตัดเย็บเสื้อผ้าไทยให้นักเรียน นักศึกษาได้สวมใส่มาเรียนเป็นประจำทุกวันพุธ เป็นการรณรงค์ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้สำนึกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยสนับสนุนให้คนพิการได้มีงานทำ มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ทางด้าน คุณวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการเป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้สามารถช่วยเหลือตนเองโดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ดำเนินการกิจกรรมใน2แผนก คือ แผนกผลิตภัณฑ์จากจักรอุตสาหกรรม ได้แก่กระเป๋าผ้าแบบต่างๆเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และแผนกผลิตน้ำดื่ม การตัดเย็บเสื้อผ้าไทยให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยได้ดำเนินการมาทุกปี นับว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือคนพิการได้อีกทางหนึ่ง สำหรับการเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดเทอมใหม่นี้ คุณอิศรา ศศิสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไปเปิดเผยว่า วันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาที่วิทยาลัยเพื่อดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและพ่นควันสำหรับกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อให้อาคารสถานที่ส่วนต่างๆปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในวันเปิดเรียนด้วย

ที่มา Tcnewsstation