ความคิดเห็นชาวอเมริกันต่อขยะพลาสติก

กรกฎาคม 2562
Shelton Group ได้ออกเอกสาร เรื่อง Walking the Sleeping Giant ซึ่งเป็นผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกัน 1,013 คน เกี่ยวกับขยะพลาสติก

ผลการสำรวจที่น่าสนใจ พบว่า
•80% เคยได้ยินเกี่ยวกับการห้ามใช้พลาสติกแบบ single-use

•ชาวอเมริกันจัดให้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม (27%) รองลงมา คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (18%) สารเคมีอันตราย (8%) การขาดแคลนน้ำ (5%) และการทำลายป่า (2%)

•80% ยินดีที่จะเลือกใช้วัสดุอื่นแทนพลาสติก ซึ่งขึ้นกับคุณภาพและราคาของวัสดุ โดยส่วนใหญ่ (52%) เห็นว่ากระดาษเป็นวัสดุทางเลือกที่ดีที่สุด รองลงมา คือ แก้ว (20%) และอลูมิเนียม (9%)

————————————————–