ทะเลไทย…ให้อะไรกับเราบ้าง เครือซีพีมีส่วนช่วยทะเลอย่างไร?

โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ และ คุณวิศิษฏา วรรณรัตน์

หากพูดถึง “ทะเล” หลายคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะต้องไปเยือน เพราะเป็นสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสและชายหาดสวยงาม

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ในปี 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น 3.08 ล้านล้านบาท โดย 10 อันดับสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมา ส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแทบทั้งสิ้น (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) แต่ทะเลไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น

นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย ได้กล่าวถึงความสำคัญของทะเลว่า “ทะเลคือแหล่งอาหารสำคัญของประเทศไทย ประมงชายฝั่งคืออาชีพดั้งเดิมของสังคมไทย เป็นแหล่งอาชีพที่สำคัญของผู้คนที่ทำให้มีรายได้เลี้ยงลูก เลี้ยงครอบครัว และยังเป็นแหล่งโปรตีนของทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดของประเทศไทย ทะเลก็เป็นแหล่งโปรตีนเป็นปัจจัยสำคัญ เรื่องทะเลจึงเป็นเรื่องใหญ่”

นอกจากนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ Greenworld เมื่อปี 2017 ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจจาก UN Ocean Conference เกี่ยวกับเรื่อง “ทะเลให้อะไรกับเราบ้าง”

ทะเลให้อากาศ…มหาสมุทรผลิตออกซิเจนให้โลกมากกว่า 50% และเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าชั้นบรรยากาศถึง 50 เท่า

ทะเลเป็นตัวกำหนดสภาพอากาศ…มหาสมุทรปกคลุม 70% ของพื้นผิวโลก และช่วยส่งต่อความร้อนจากเส้นศูนย์สูตรไปยังขั้วโลก อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดรูปแบบสภาพอากาศอีกด้วย

ทะเลทำให้เกิดการขนส่ง…76% ของการค้าของสหรัฐฯ ทั้งหมด ล้วนแล้วแต่เป็นการขนส่งทางทะเล

ทะเลทำให้เกิดกิจกรรมทางน้ำ…มีกิจกรรมทางน้ำที่สร้างประสบการณ์พิเศษให้มากมาย ทั้งตกปลา ล่องเรือ พายเรือแคนู ชมปลาวาฬ ฯลฯ

ทะเลทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ…ทะเลช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาจากสินค้าและบริการจากทะเล

ทะเลให้อาหาร…นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญแล้ว ทะเลยังเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารอีกหลายอย่าง

ทะเลให้ยา…ผลิตภัณฑ์ยาหลายๆ ตัวล้วนมาจากทะเล ทั้งส่วนประกอบที่ช่วยรักษามะเร็ง ข้อต่ออักเสบ อัลไซเมอร์ และโรคหัวใจ

จะเห็นได้ว่า ทะเลมีคุณค่าและประโยชน์กับเรามากมาย แต่สิ่งที่พวกเราให้กับทะเลตามข่าวที่เราเห็นกันก็คือ
“สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น เหตุจากขยะพลาสติก”
“ประเทศไทย ติดอันดับ 6 มีขยะพลาสติกในทะเลมากสุดในโลก พบ 1.03 ล้านตัน/ปี”
“มีการลักลอบทำประมงผิดกฎหมาย ทำให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลง”
“การปล่อยน้ำเสียจากทั้งภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ตระหนักถึงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศและเป็นความรับผิดชอบที่ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วม โดยที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อผลักดัน ปกป้อง และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศ โดยการร่วมมือกับพันธมิตร ครอบคลุมหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ (อาทิ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนชาวประมง เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

โครงการปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหลายโครงการ อาทิ
– โครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน จังหวัดชุมพร ระยอง สมุทรสาคร สงขลา และพังงา
– โครงการปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– โครงการปะการังเทียม จังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
– โครงการบูรณาการฐานข้อมูลและองค์ความรู้ปลาทูไทยอ่าวไทย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
– โครงการวิจัยห่วงโซ่อุปทานปลาป่น จังหวัดสงขลา ตรัง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสมุทรสาคร
– โครงการธนาคารสัตว์น้ำ จังหวัดตราด จันทบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และปัตตานี ฯลฯ

จนถึงปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายความยั่งยืนภายใต้กรอบ SDGs (Sustainable Development Goals) ซึ่งไม่เพียงมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนขององค์กร แต่ยังมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศด้วย

อย่างไรก็ดี เรื่องของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลไม่ได้เป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของเราทุกคนในการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลให้ยั่งยืนต่อไป

ที่มา : มูลนิธิโลกสีเขียว
https://www.bltbangkok.com/article/info/3/962
________________________________________
ดร.อธิป อัศวานันท์
ผู้บริหารสำนักความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์