ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ เปิดมุมมองการสื่อสารในยุค Digital Disruption เข้าใจลูกค้า สร้างคอนเทนต์ดึงดูดให้สนใจใน15 วินาที แนะสร้างคนรุ่นใหม่ด้วยแนวคิด ‘Lifelong Learning’ เรียนรู้และลงมือทำพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

วันนี้ (30 มิ.ย. 2564) ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ : การพัฒนาและการปรับตัวด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุค Digital Disruption หัวข้อ “การพัฒนาสื่อใหม่ในโลกยุค Digital Disruption ต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน” ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนร่วมรับฟังบรรยาย

ดร.ธีระพล  กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในแต่ละยุคสมัย ซี่งในปัจจุบันถูกดิสรับท์ (Disrupt) จากเทคโนโลยีที่ทำให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นทั้งผู้รับสารและเป็นผู้ส่งสาร สามารถส่งสารผ่านช่องทางหรือแพทตฟอร์มต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุค 4.0 ปัจจัยที่จะช่วยทำให้กระบวนการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ การเข้าใจข้อมูลผู้บริโภคหรือการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วย

“วิชาชีพสื่อสารมวลชนที่ได้เราเรียนรู้กันมา  หลักการสื่อสารประกอบด้วย  4 ปัจจัย คือ 1.ผู้ส่งสาร 2. ตัวสาร 3. ช่องทางสื่อสาร และ 4. ผู้รับสาร แต่ปัจจุบันหลักการสื่อสารถูกดิสรัปท์ (Disrupt) เพราะใครๆ ก็เป็นผู้ส่งสารและรับสารได้ ข้อมูลทั้งถูกและผิดถูกสร้างขึ้นผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางต่างๆ ที่มีโครงสร้างและความพร้อมมากขึ้นทุกวัน สุดท้ายผู้รับสารไม่ได้เลือกที่จะเชื่อสื่อหลักเท่าสมัยก่อน แต่เชื่อผู้มีอิทธิพล (Influencer) หรือสังคมออนไลน์ที่พวกเขาเข้าถึงมากกว่า”

ดร.ธีระพล  กล่าวอีกว่า ทำอย่างไรให้คนเข้าใจและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สื่อและคอนเทนต์ใหม่ที่มาถูกที่ ถูกเวลา เป็นหัวใจของการสื่อสาร การสร้างคอนเทนต์จึงต้องมีทั้งความเร็ว ความถูกต้องและความบันเทิง เพื่อดึงดูดให้คนมาสนใจและรับสารนั้นไป ทั้งนี้  ในปัจจุบัน  2 ใน 3 ของผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตสื่อและคอนเทนต์ (User Generate Content) และเมื่อวิเคราะห์ความต้องการในการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า คอนเทนต์ที่ดึงความสนใจได้ภายใน 15 วินาทีแรกพร้อมสอดแทรก Key Message เข้าไปด้วยมีแนวโน้มที่จะส่งสารให้เข้าถึงผู้รับได้มากกว่า เหมือนกับการส่งสารแบบ ‘ม้าเมืองทรอย’

นอกจากนี้ ดร.ธีระพล  ยังได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption/Creative Destruction ว่ากำลังถูกท้าทายด้วยคนรุ่นใหม่  ซี่งผู้นำในปัจจุบันอาจจะอยู่กับปัญหาจนชินและมองไม่เห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลง ในขณะที่คนรุ่นใหม่กำลังสร้างสิ่งใหม่ สร้างแนวทางใหม่ๆ เข้ามาแย่งชิงอันดับ ดังนั้น การจะรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้ต้องหมั่นพัฒนาและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้แก่องค์กร ผลักดันให้สินค้าสามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง ซี่งปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้ต้องมี Lifelong Learning  โดยจะตั้งคำถาม หาคำตอบ ลงมือทำ ตรวจสอบย้อนกลับ และปรับปรุงจนเข้าที่

“ผมขอยกตัวอย่างโครงการ TRUE INCUBE ที่มุ่งพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพด้วยหลัก 4I : Inspire-Incubate-Innovate-Investment สนับสนุนให้สตาร์ทอัพได้คิดสร้างสรรค์ ลงมือทำจริง พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และลงทุนทำจริง ซึ่งการสร้างแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้และลงมือทำสู่ความสำเร็จ ควรจะมีต้นแบบ มี Case Success Story ให้เขาได้เห็นและมีประสบการณ์ร่วมจริงๆ  เราจึงต้องเปิดกว้าง เปิดโอกาสให้คนเก่งทั้งในและต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น” ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ กล่าวทิ้งท้าย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพยังได้รับเกียรติจาก วิทยากรหลากหลายสาขาวิชาชีพมาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกา ในหัวข้อต่างๆ อีกด้วย อาทิ การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาคณะกับสื่อใหม่ในยุค Digital Disruption ต่อสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประภากร ดลกิจ คณบดีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน , หัวข้อ  “การพัฒนาสื่อใหม่ในโลกยุค Digital Disruption ต่อวิชาชีพสื่อมวลชน” โดยวิทยากรจากไทยรัฐทีวี, เอชพีอินดิโก และอิงค์เจ็ตเว็บเพรส โซลูชั่น​ กลุ่มธุรกิจการพิมพ์, หัวข้อ  “การพัฒนาสื่อใหม่ในโลกยุค Digital Disruption ต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน และการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน” โดย นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และ บจ.อินโนเวชั่น พริ้นท์ และหัวข้อ  “เทรนด์การเรียนรู้สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ” โดย คุณเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธนา หรือ น้าเน็ค , เดอะสแตนดาร์ด และบจ.วิตวี ดีไซน์