CPF มอบทุนการศึกษาสร้างบุคลากรมืออาชีพนานาชาติพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

วันนี้ 23 ส.ค.2562 คุณคุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ CEO ซีพีเอฟ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา CP Scholarship Day 2019 ให้แก่นักศึกษาไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินเดีย ตุรกี บังกลาเทศ และเมียนมา รวม 44 ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของแต่ละประเทศต่อไป

โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ประกอบด้วย นางแมรี โจ เอ. แบร์นาร์โด-อารากน เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์, นายอูก ซอร์พวน เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย, นายมุฮัมมัด นัซมุล เคาไนน์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และผู้แทนจากประเทศอินเดีย ตุรกี เวียดนาม และเมียนมา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารของเครือซีพีและซีพีเอฟ ร่วมด้วย อาทิ คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานกรรมการ ซี.พี. ตุรกี และ ซีพี เอฟอินเดีย, คุณสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์, คุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนาม, คุณปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ ซี.พี. กัมพูชา เป็นต้น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ CEO คุณประสิทธิ์​ ยังมอบประกาศเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณให้แก่ คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้บริหารมืออาชีพจากซีพีเอฟ ที่มาเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาต่างๆ อีกด้วย

เครือซีพีและซีพีเอฟ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร PIM แก่นักศึกษาไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็นปีที่ 2 ของการมอบทุนให้แก่นักศึกษาในต่างประเทศที่เครือซีพีและซีพีเอฟดำเนินกิจการ เพื่อร่วมสร้างบุคลากรมืออาชีพพร้อมเข้าทำงานทันที รองรับการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท ตามนโยบาย “3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน”

Cr:Pr CPF