CPF เดินหน้าหนุนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง – ชูความสำเร็จระบบ Biosecurity สร้างอาหารมั่นคง

CPF โชว์ความสำเร็จนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) ในการเลี้ยงสุกร ช่วยป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันสู่เกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง 100% ลดความเสี่ยงในอาชีพ สร้างอาหารมั่นคง (Food Security) และอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สัตวแพทย์บริการวิชาการสุกร CPF กล่าวว่า CPF มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ด้วยการนำระบบ Biosecurity ซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพมาใช้ป้องกันโรคระบาดสัตว์ติดต่อมาถึงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์ม ถือเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ทั้งการเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็นหนึ่งใน 5 หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พันธุ์ดี-อาหารดี-โรงเรือนดี-การจัดการดี-การป้องกันโรคดี ภายใต้มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ CPF ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ 5 หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ ระบบ Biosecurity การนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยดำเนินงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ (Smart Farm) สู่เกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) เพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัย ปลอดโรค ปราศจากสารตกค้าง ได้มาตรฐาน สนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร
“ปัจจุบันฟาร์มสุกรของ CPF ทั้ง 98 แห่ง ดำเนินมาตรฐานฟาร์มตามแนวทางของกรมปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม ทั้งฟาร์มบริษัทและคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ใช้ระบบไบโอซีเคียวริตี้ 100% เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรค ASF ในสุกร ซึ่งเป็นโรคระบาดสำคัญที่เกษตรกรทุกฟาร์มต้องป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อสนับสนุนนโยบาย Zero ASF หรือ ASF เป็นศูนย์ของกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างอาหารมั่นคงแก่ผู้บริโภค และปกป้องอาชีพแก่เกษตรกร มีอาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป” น.สพ.ดำเนิน กล่าว
Biosecurity เป็นระบบการจัดการและมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดต่างๆ ในฟาร์ม ซึ่งทุกฟาร์มต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าสุกรปลอดโรคและปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค ระบบดังกล่าวมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ช่วยป้องกันสัตว์พาหะนำโรค ทั้งนก หนู แมลง ควบคู่กับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ภายในฟาร์ม ทั้งอาหาร น้ำ ฯลฯ ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์มของบุคลากรและยานพาหนะอย่างเข้มงวด พนักงานทุกคนและรถทุกคันต้องผ่านระบบฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ฟาร์ม รวมถึงกำหนดจุดส่งมอบสุกรแยกจากออกฟาร์มอย่างชัดเจน
CPF คำนึงถึงความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ ทุกกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ ตั้งแต่โรงงานชำแหละ โรงตัดแต่ง โรงงานแปรรูป และศูนย์กระจายสินค้า มีการตรวจเชื้อและสิ่งแปลกปลอม ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต อาทิ ระบบประกันคุณภาพ (GMP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ตอกย้ำความเชื่อมั่นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค
Cr.PR CPF