CPF แบ่งปันความสำเร็จด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน บนเวทีระดับภูมิภาค Asia Packaging Sustainability Summit 2023

CPF ร่วมแชร์ความสำเร็จการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ Packaging Development for Food Safety and Sustainability Going Forward สนับสนุนให้ผู้บริโภคทั่วโลกเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัย ควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า บนเวทีสัมมนาระดับภูมิภาค Asia Packaging Sustainability Summit 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Embrace the Inevitable Trend ที่ประเทศสิงคโปร์
คุณกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ CPF กล่าวในงานประชุมว่า CPF ในฐานะเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกร่วมขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารและการจัดการอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตาม BCG โมเดล (Bioeconomy – Circular – Green economy)
CPF ได้นำแนวคิด FEE (Function-Emotion-Ethics) มาใช้ในการออกแบบ พัฒนา และปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทให้ทันสมัย ใช้วัสดุที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร คงคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกชีวภาพจากพืช Polylactic Acid (PLA) ซึ่ง CPF เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2558 บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สดจากพลาสติก PET รีไซเคิลทดแทนการใช้พลาสติกใหม่เป็นสัดส่วนถึง 80% และบรรจุภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล 100% สำหรับไข่ไก่สด 30 ฟอง และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดพรีเมียม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ง่ายต่อการรีไซเคิล (Design for Recycling) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากพลาสติก แบบ Mono-Material ที่เอื้อให้สามารถคัดแยกและนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ 100% รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารให้แข็งแรงและสะดวกต่อการใช้งาน ขณะที่ใช้ทรัพยากรลดลง เช่น กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็ง Flamin Chicken Tenders ที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม ออกแบบให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ แต่ยังคงโครงสร้างกล่องแข็งแรงเพียงพอสำหรับการขนส่ง สะดวกต่อการใช้งาน และมีความสวยงาม
CPF ตั้งเป้าว่า บรรจุภัณฑ์อาหารของบริษัททั้งหมดจะต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable) หรือสามารถกลับมาใช้ซ้ำได้ (Recycle) หรือย่อยสลายได้ (Compostable) ภายในปี 2568 สำหรับกิจการในไทย ส่วนกิจการในต่างประเทศจะดำเนินการภายในปี 2573
ทั้งนี้ งานประชุม Asia Packaging Sustainability Summit 2023 จัดขึ้นที่สิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน นำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
Cr.PR CPF