รอบปี 62 เครือซีพีกับเหตุการณ์สำคัญ

สวัสดีครับพี่น้องชาวซีพี เหลืออีกไม่กี่วัน พวกเราก็จะไปฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กันแล้ว หลายคนให้เวลากับตัวเองในการทบทวนบทเรียนการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา หลายคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย หลายคนอาจจะทำได้เกินเป้าหมายหรือต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้กับงาน เก็บบทเรียนมาพัฒนาปรับปรุงในปีหน้าให้ดียิ่งขึ้น

ผมมีโอกาสย้อนกลับไปดูเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ของเครือฯและกิจการในเครือฯถือได้ว่ามีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนองค์กรที่เป็นยุคใหม่ที่ผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมามีบทบาทในระดับนโยบาย การเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีผู้บริหารอาวุโสช่วยเป็นหลักในเรื่องของถ่ายทอดประสบการณ์และการเป็นพี่เลี้ยงช่วยชี้แนะตามปรัชญาของท่านประธานอาวุโส โครงการสร้างผู้นำ ปั้นเถ้าแก่เล็ก กลาง ใหญ่

และถือได้ว่าปี 2562 มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของเครือฯคือการเซ็นสัญญาในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่จะเป็นจุดปลี่ยนในการที่เครือฯมีส่วนต่อการพัฒนาประเทศครั้งสำคัญ ซึ่งถือได้ว่าสังคมให้การตอบรับไปในทิศทางที่ดีและมีความคาดหวังกับโครงการนี้ที่จะเป็นเครื่องจักรฉุดให้เศรษฐกิจประเทศเดินหน้า

นอกจากนี้ปี 2562 ถือได้ว่าเครือฯได้รับการยอมรับและมีบทบาทต่อการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาพัฒนาคน การที่ผู้บริหารเครือฯได้รับเชิญไปประชุมระดับโลก World Economic Forum : Annual Meeting of New Champions ทั้งเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องของการสร้างผู้นำ

การนำศักยภาพของเครือฯในเรื่องของการเป็นครัวของโลกและการมีบทบาทในเรื่องของการผลิตอาหารของโลกทั้งในเวทีแสดงสินค้าระดับประเทศ ระดับอาเซียนรวมทั้งระดับโลก การทุ่มเทในเรื่องของงานวิจัย พัฒนา การสร้างนวัตกรรมอาหาร

และไม่เพียงบทบาทด้าน”อาหารมนุษย์” ปี 2562 เครือฯมีบทบาทต่อ”อาหารสมอง”การเปิดทรู ดิจิทัลพาร์ค ให้เป็นฮับของอาซียน การส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต การสร้างเวทีสร้างสตาร์ทอัพ

และที่ผมคิดว่าปี 2562 มีความน่าสนใจอย่างมากคือการแสดงบทบาทของผู้นำตั้งแต่ท่านประธานอาวุโสเปิดตัวหนังสือ”ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว” คุณสุภกิต เจียรวนนท์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์รวมทั้งครอบครัวท่านประธานอาวุโสที่ได้สื่อสารถึงความมุ่งมั่นในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม รวมทั้งบทบาทของผู้บริหารต่อเวทีโลก ล้วนเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้ปี 2562 ภาพรวมของเครือดีมากๆ

และหากมองภาพรวมของการดำเนินกิจการในเครือฯปี 2562 ถือว่ามีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะ เรื่องของบรรจุภัณฑ์ เรื่องการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

ยังไม่รวมรางวัลต่างๆที่สะท้อนถึงการยอมรับของสังคมทั้งระดับประเทศรวมทั้งระดับโลกไม่ว่าจะเป็นรางวัลด้านความยั่งยืน ด้านธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบสังคม สิ่งแวดล้อม จากสถาบันต่างๆทั้งของรัฐและสังคม
ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวซีพีทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศที่ยึดมั่นในการใช้นโยบายร่วมกัน

ผมเชื่อว่าผลงานของปี 2562 จะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวซีพีช่วยกันสานต่อ พัฒนา ต่อยอดกิจกรรม โครงการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายที่เครือฯวางไว้ในปี 2563 ให้สำเร็จก่อนที่เราจะเข้าสู่ปี 2564 ที่เครือฯจะมีอายุครบ100ปี มาช่วยกันนะครับ