กลุ่มทรูเดินหน้าพัฒนาการศึกษาภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมรวมพลังผู้บริหารกลุ่มทรู ในฐานะ True School Coach สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มทรู ชี้แจงกรอบการดำเนินงานปี 63 ที่เน้นโครงการยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนา ผอ.และครู เช่น การจัดอบรม Active Learning (Digital Classroom 1) English Genius และ Upskill O-NET เป็นต้น

และนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประชารัฐที่เชื่อมโยง 5 ยุทธศาสตร์หลัก รวมทั้งแนะนำการใช้งานระบบ School Management System ที่มีความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ การติดตามประเมินผล เพื่อการวิเคราะห์ จัดทำแผนและโครงการพัฒนาโรงเรียนอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) รวมถึงผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ของกลุ่มทรู ให้นำศักยภาพที่มีลงพื้นที่ไปถ่ายทอดองค์ความรู้และเชื่อมโยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และชุมชน นำไปสู่การสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน