เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ สนับสนุนการจัดงาน 1st Asian BirdLife Festival & Nature Expro 2020 ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย กลุ่มทรู โดย คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ / สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดย นายสัตวแพทย์เกษตร สุเตชะ นายกสมาคม / BirdLife International โดย Mr. John Gregory ที่ปรึกษา เเละองค์กรด้านการอนุรักษ์จากนานาชาติ ร่วมเปิดงาน 1st Asian BirdLife Festival & Nature Expo 2020 ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563

กิจกรรมในครั้งนี้ ตรงกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจที่สร้างสรรค์สังคม และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนในอนาคต ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และบริษัท โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ การสนับสนุนนโยบายล่าสุดของรัฐบาลในเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

สำหรับ 1st Asian BirdLife Festival & Nature Expro 2020 ในครั้งนี้ กลุ่มทรูได้นำกิจกรรมต่างๆ มาร่วม ประกอบด้วย
– นิทรรศการภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ซึ่งร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดการประกวดฯ ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง 25 ปี โดยได้นำภาพชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงภาพเข้ารอบที่สวยงามทรงคุณค่า มาร่วมจัดแสดง จำนวนกว่า 60 ภาพ

– บูธกิจกรรม “ดูนก” นำแอปพลิเคชั่น ’ดูนก’ที่กลุ่มทรู และสมาคมอนุรักษ์นก ฯ ได้พัฒนาร่วมกัน เพื่อเป็นคู่มือในรูปแบบดิจิทัลที่รวมรวบข้อมูลนกเกือบทุกชนิดในประเทศไว้ในแอป ฯ เดียว มาให้ทดลองใช้และดาวน์โหลดฟรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าเรื่องนกผ่านมือถือ

– การสัมผัสธรรมชาติแบบ 360 องศาผ่าน กล้อง VR (Virtual Reality) เปิดมุมมองใหม่ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

– พร้อมทั้งประสานงานเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาร่วมเสวนาในงานอีกด้วย