ก.พ.จัดทำ คู่มือ คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำเสนอ 6 ตัวอย่างของหน่วยงานรัฐและเอกชนในประเทศไทย  และ 9 หน่วยงานในต่างประเทศ เครือซีพี และ เอสซีจี เป็นตัวอย่างจรรยาบรรณของหน่วยงานภาคเอกชนไทย

สำนักงาน ก.พ. จัดทำคู่มือ คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รวบรวมตัวอย่างข้อควรทำและไม่ควรทำ Do and Don’t จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำประมวลจริยธรรมให้แก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐ

ตัวอย่างหน่วยงานในประเทศไทยประกอบด้วย 1.คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 3.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 4.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 6.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงานกปร.) 7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8.เครือเจริญโภคภัณฑ์ 9.เอสซีจี

สำหรับตัวอย่างหน่วยงานในต่างประเทศประกอบด้วย 1.กระทรวงมหาดไทย สหรัฐอเมริกา 2. สหราชอาณาจักร(United Kingdom)  3. นิวซีแลนด์ 4. Uber Technologies, Inc 5.สาธารณรัฐอินเดีย 6.Accenture PLC

คู่มือ ตัวอย่างข้อควรทำและไม่ควรทำ ของ สำนักงาน ก.พ. ระบุถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์ว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ มี 8 สายธุรกิจหลัก ครอบคลุม 13 กลุ่มธุรกิจย่อย ลงทุนใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจในปัจจุบัน และได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์เครือฯ ค่านิยมองค์กร 6 ประการ รวมถึง การกำหนดจรรยาบรรณของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่แสดงแนวคิดและแนวทางการประพฤติตนของบุคลากรใน 4 หมวด คือ 1.คุณธรรม 2.คุณภาพ 3.บุคลากร 4.สินทรัพย์

จรรยาบรรณของเครือเจริญโภคภัณฑ์ใน 4 หมวด ดังที่กล่าวมาข้างต้น ระบุให้เห็นถึงข้อควรทำ (Do) และ ข้อไม่ควรทำ (Don’t) อาทิ หมวดคุณธรรม ประกอบด้วย 4 หลักการ ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ระบุข้อควรทำ และ ข้อไม่ควรทำ ไว้อย่างชัดเจน รวมถึง การป้องกันการฉ้อโกง สินบน และทุจริต การให้/รับของขวัญและดูแลต้อนรับทางธุรกิจ การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม และการรักษาความโปร่งใส  เป็นต้น