ซีพี ออลล์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065 เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล International Plastic Bag Free Day 2024

เนื่องด้วยวันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปีตรงกับ “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” หรือ International Plastic Bag Free Day กำหนดขึ้นโดยองค์กร Plastic Bag Free World ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมหลายแห่งทั่วโลก มุ่งหวังให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติกและเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีมาจากพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง จนก่อให้เกิดมลภาวะและปริมาณขยะพลาสติกจำนวนมากที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  จึงได้จัดงานประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065 (กลุ่มผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านสะดวกซื้อและกลุ่มผู้ประกอบการร้านกาแฟทั่วประเทศ) โดยมี นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงาน พร้อมด้วย 45 หน่วยงาน/องค์กร ได้แก่

  1. เครือข่ายผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อ
  2. เครือข่ายผู้ประกอบการร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green coffee shop)
  3. เครือข่ายสมาคมฯ และหน่วยงานสนับสนุนอื่น

ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือใน 3 เป้าหมาย ดังนี้

  1. ร่วมกันส่งเสริมการลด/เลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic) 3 ประเภท

เลิกถุงพลาสติกหูหิ้วชนิดบาง(ถุงก็อบแก็บ) ถ้วย/แก้วพลาสติก, หลอดพลาสติก

  1. รวบรวมผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมายเข้าสู่ระบบรีไซเคิล ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ.2570
  2. ร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์ให้กับผู้ประกอบการ และผู้บริโภคร่วมลดปริมาณขยะที่ต้นทาง สนับสนุนการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065

ทั้งนี้ภายในงานมี นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี่ เป็นผู้แทนบริษัทฯร่วมประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งในปีนี้ ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติก ตามกรอบกลยุทธ์ความยั่งยืน2ลด 4สร้าง 1DNA” โดยเฉพาะในเรื่องของ2 ลด” จะเน้นลดการใช้พลาสติก ลดการใช้พลังงาน เป็นแกนขับเคลื่อนด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เป็นไปตามปณิธาน Giving&Sharing”  เพื่อช่วยดูแลโลกให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลาสติก เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล จึงอยากเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติก ถุงหูหิ้วชนิดบาง(ถุงก๊อบแก๊บ) เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เริ่มจากการปฏิเสธการรับถุงหิ้วพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าแทน รวมถึงขอเชิญชวนร่วมกันลดและเลิกการใช้ Single-Use Plastic อาทิ กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้ว หลอดพลาสติก ช้อน ส้อมพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) จะช่วยลดจำนวนขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

 

#7GoGreen

#Internationalplasticbagfreeday

#วันปลอดถุงพลาสติกสากล   

#ThailandNetZero2065