ออลล์ นาว กรุ๊ป เดินหน้าพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย “CP Excellence (CPEX)” ระบบบริหาร “ซีพีสู่ความเป็นเลิศ” ตามแนวทางการบริหารจัดการของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานระบบบริหารซีพีสู่ความเป็นเลิศ สำนักรองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณทินกร เรือนทิพย์ ผู้ช่วยบริหารสำนักรองประธานอาวุโส เพื่อประกาศเริ่มต้น การดำเนินโครงการ CP Excellence อย่างเป็นทางการ

CP Excellence (CPEX) หรือ ระบบบริหาร “ซีพีสู่ความเป็นเลิศ” ถือเป็นคัมภีร์การบริหาร และเป็นแนวทางที่สำคัญให้ทุกกลุ่มธุรกิจของเครือซีพีขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสอดคล้องกัน บุคลากรมีความเข้าใจการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญ CPEX ยังช่วยสนับสนุนการผนึกกำลังในเครือซีพี ทั้งด้านธุรกิจ บุคลากรและจิตใจของบุคลากรในองค์กรให้มีความสุขในการทำงาน ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจมีความมั่นคง สังคมให้การยอมรับและสนับสนุนให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชนและ ประเทศที่ไปลงทุน

โดยการประชุมครั้งนี้ คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ออลล์ นาว ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อย่างเป็นระบบโดยเป็นไปตามแบบแผนและแนวทางของทางเครือฯ จึงได้มีการให้แนวทางในการดำเนินโครงการไว้ดังนี้ “การบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นทุนที่ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและการยกระดับบุคลากรในองค์กร โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรองรับการให้บริการโลจิสติกส์ ในทุกธุรกิจของเครือฯ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ตามกรอบการดำเนินงาน CP Excellence”

อ่านต่อได้ที่: https://bit.ly/3KMthfF

#CPExcellence #ALLNOWGroup #ความยั่งยืน #ออลล์นาวกรุ๊ป #คุณธเนศพิริย์โยธินกุล #CEOALLNOW #การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

_______________________________________

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ออลล์ นาว กรุ๊ป ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

Website: www.allnowgroup.com

Facebook: ALL NOW Group