ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพีเปิดตัว “Total Clean Energy Solution” โครงการต้นแบบการจัดการพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่ยิ่งใหญ่ของโลกในเวลานี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักในประเด็นนี้เป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นภารกิจสำคัญในกระบวนการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสนับสนุนพันธกิจองค์กรทาง ALTERVIM (บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด) ได้จัดงานเปิดตัว “Total Clean Energy Solution” โครงการต้นแบบการจัดการพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar System)และนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวมาใช้จริง ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้า ผ่านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อทำให้สถาบันผู้นำเครือฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายเครือฯ ด้านความยั่งยืนและสามารถขยายผลไปยังคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและชุมชน โดยมี คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติเป็นผู้เปิดงาน โดย ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ เข้าร่วมชมโครงการฯ ด้วยตนเอง คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของอัลเตอร์วิม เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของงานและนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ และ คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ เป็นลำดับถัดมา

ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากเครือฯ และกลุ่มธุกิจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งอาทิ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ C.M.Hans W.Reich คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์, คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุร คุณสุเมธ ภิญโญสนิท คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล คุณสมศักดิ์ เลิศชัย คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ คุณเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ คุณสรรเสริญ สมัยสุต และธรินทร์ ธนียวัน

คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อัลเตอร์วิม ได้กล่าวว่า “เรามีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางคาร์บอน อัลเตอร์วิมก็เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในเรื่องค่านิยม 3 ประโยชน์ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ และนำมาใช้ว่าเราจะใช้พลังงานสะอาดมาใช้อย่างไรให้ประเทศได้ประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งสร้างรูปแบบการให้บริการซึ่งสามารถให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น  สำคัญคือ ต้องเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น ต้องมีต้นทุนที่ต่ำ เข้าถึงง่าย และมีรูปแบบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ แล้วถึงคิดในเรื่องขององค์กรเป็นลำดับสุดท้าย”

“Total Clean Energy Solution” โครงการต้นแบบการจัดการพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบไปด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก อันได้แก่

  1. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 832 กิโลวัตต์ หรือเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าได้ มากกว่า 670 ครัวเรือน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1.2 ล้านหน่วยไฟฟ้าต่อปี คิดเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 17,500 ตันตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นต้นน้ำในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด เพื่อนำมาใช้ภายในสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งหมด
  2. สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยในช่วงเริ่มต้นเรามีการติดตั้งเครื่องชาร์จแบบที่เหมาะกับการใช้งานของสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ คิดเป็นประมาณ 7% ของจำนวนช่องจอดทั้งหมดภายในอาคาร และมีแผนในการติดตั้งเพิ่มเติมตามสัดส่วนการใช้งานยานยนตร์ไฟฟ้าที่มากขึ้นในปีหน้า โดยนี่ถือเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าลำดับที่ 101 หลังจากที่ทางอัมเตอร์วิมได้เปิดสถานีในโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตไปแล้ว 100 สาขา ทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองท่องเที่ยว เชื่อมต่อการเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ
  3. พัฒนาระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล โดยปัจจุบันใช้ระบบจัดการวางแผน การผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบตรวจติดตามประสิทธิภาพและการจัดการงานซ่อมบำรุงรักษา ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ในโครงการนี้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์ที่พัฒนาบนคลาวด์ และทางอัลเตอร์วิม มีการใช้งานจริงสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 2,500 จุดทั่วประเทศไทยและมาเลเซีย

อีกทั้งทางอัมเตอร์วิมยังมีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือในการจัดการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าเต็มรูปแบบ รองรับการชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานติดตั้งแอปพลิเคชั่นดังกล่าว มากกว่า 20,000 ราย จากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสะสมทั่วประเทศ ณ ปัจจุบัน จำนวนประมาณ 70,000 คัน มีการเชื่อมต่อรองรับการชำระเงินทั้งบัตรเครดิตและ  TrueMoney Wallet และสามารถส่งเสริมการขายร่วมกันภายในกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อไป