ทรู คอร์ปอเรชั่น ทรูมันนี่ ส่งมอบเงินบริจาค 1,086,766 บาท โดยลูกค้าทรู และประชาชน สมทบทุน มูลนิธิออทิสติกไทย จัดสร้าง Autism Digital Learning Center ผ่านแพลตฟอร์ม TrueMoney

คุณประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยคุณจิตติมา จันทรมโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคโดยลูกค้าทรู และประชาชน ให้กับคุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ให้กับ “ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” (AUTISM DIGITAL LEARNING CENTER) ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคคลออทิสติกและครอบครัวทั่วประเทศ

“ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจของมูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ที่ได้ร่วมมือกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โรงแรม สยามเคมปินสกี้ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย โดยมุ่งหวังให้เป็น“ พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติมเต็มศักยภาพ ของบุคคลออทิสติกและครอบครัว ” ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( Child Centric) โดยนำสื่อดิจิทัล มาบูรณาการ อาทิ autistic application เพื่อใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ แพล็ตฟอร์ม Screening tool for person with special needs เพื่อช่วยคัดกรองและสำรวจความต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงการนำ Virtual Reality (VR) และกระบวนการผลิต Content VR เพื่อช่วยฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับบุคคลออทิสติก รวมถึงนำสื่อสอนภาษาอังกฤษจาก true click life มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคคลออทิสติก รวมถึงการอบรมทักษะดิจิทัลพื้นฐานสำหรับผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการสร้างอาชีพและรายได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ตั้งเป้าที่จะขยายศูนย์เรียนรู้ฯ ใน 30 จังหวัด ทั่วประเทศ พร้อมจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ICT Talent ในการดูแล รวมถึงการจัดอบรม กระบวนการและหลักสูตรให้ ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในปี 2567 มูลนิธิฯ จึงขอเชิญลูกค้าทรู และ ทรูมันนี่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการดำเนินงานขยายศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว ได้ที่ ทรูมันนี่ คลิก : https://tmn.app.link/DONATEAUT หรือ บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 159-403566-7 ชื่อบัญชี มูลนิธิออทิสติกไทย

     

ที่มา ทรูปลูกปัญญา