ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว

ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธรักษา พร้อมด้วยคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดีที และ ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด นำคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์กร ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนูพิเศษ อาทิ ไก่ย่าง 5 ดาว พร้อมเยี่ยมชมผลงานของเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

มูลนิธิพุทธรักษา จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 และประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 691 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ของประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อขยายผลการสนับสนุนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กขาดโอกาส งานสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา

โดยคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดีที (DT Group of Companies หรือ DTGO) ได้ทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยเจตนารมณ์ใน “การให้” แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคมและมีความขัดสน ตามดำริของคุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ยึดแนวทางการดำเนินกิจการที่ไม่ได้มุ่งหวังความสำเร็จทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่ให้ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมที่ดีด้วย และยึดถือ Words of Wisdom ของคุณธนินท์ เป็นปรัชญาขององค์กร ดังนั้น กิจกรรมเพื่อสังคมกว่าสองทศวรรษ จึงเป็นรากฐานสำคัญของมูลนิธิพุทธรักษาจวบจนปัจุจุบัน

Cr:Pr CPF