วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน Vol.8

“วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) รายสองเดือน กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

 

เรื่องเด่นประจำฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

SD Story :  นำเสนอมุมมองจากนักวิชาการต่อประเด็น Contract Farming…Partnerships for Growth  ความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืนภาคเกษตรด้วยระบบ Contract Farming  รวมไปถึงมุมมองจากภาคเอกชนต่อระบบการทำ Contract  Farming   และความภาคภูมิใจจากใจชาวเกษตรกรในระบบ Contract  Farming

Think Forward :  กรีนมาร์ท แอบพลิเคชั่นตลาดสดสีเขียว เชื่อมโยงผู้ซื้อ ถึงมือผู้ขาย  นับเป็นก้าวใหม่ที่สำคัยของเกษตกรไทย ที่จะพลิกโฉมหน้าจากเกษตรยุค 1.0 ไปสู่ ยุค 4.0

Young Hero :  สิริกร ลิ้มสุวรรณ  อดีตพนักงานธนาคาร เบนเข็มสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ในแบบ Smart Farmer พร้อมแนวทางทำเกษตกรรมตาม “ศาสตร์พระราชา” ที่สามารถหารายได้ให้กับครอบครัว อยู่ได้อย่างมีความสุขบนวิถีของความพอเพียงที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่นำไปปรับใช้ได้

วารสารบัวบาน ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด