วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน Vol.9

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน Vol.9 March-April 2019

“วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 2562

SD Story :  นำเสนอมุมมองของ รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต กับการ “ลดพลาสติก ยืดอายุโลก” โดยใช้ความรู้ความสามารถด้านการจัดการนวัตกรรมการออกแบบเข้ามาช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการนำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปให้กลายเป็นวัสดุใหม่ หรือ ที่เรียกว่า ‘Upcycled Material’

Think Forward :  พบกับแนวทางปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการสร้างธุรกิจพลาสติกแบบใหม่ หรือ The New Plastic Economic Catalysing Action จากเวที Word Economic Forum ปี 2017  ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อลดการใช้พลาสติก ผ่านการพัฒนานวัตกรรม ‘เปลี่ยนโลก’ เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 Open Mind :  ชวนไปชม พื้นที่เล็กๆ ร้าน Refill Station ร้านค้าทางเลือกที่สร้างสังคมลดขยะ ของสองพี่น้อง  แพร์ ปภาวี & พิน  ปวีณา พงศ์ธนาวรานนท์ เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบ Low-Waste ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในการสร้างพื้นที่สีเขียวในสังคมที่เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตนเอง

วารสารบัวบาน ฉบับที่ 9 ประจำเดือนเมษายน 2562

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด