วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 10

 

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 10

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

Creating a Better Life :  พบกับวิสัยทัศน์ของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ กับวิธีการสร้าง ‘ห่วงโซ่อุปทาน’ (Supply Chain) ที่มีความรับผิดชอบในยุคโลกาภิวัตน์ 4.0

SD Story :  นำเสนอมุมมองของ คุณสฤณี  อาชวานันทกุล กับสถานการณ์ของห่วงโซ่อุปทานในเมืองไทยและการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

 Open Mind :  เปิดความคิดสะท้อนทางออกในการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน จากนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม คุณจักรชัย โฉมทองดี

วารสารบัวบาน ฉบับที่ 10  “การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน”