วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 13

 

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 13

We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story :  นำเสนอมุมมองของ คุณประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  และคุณพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะทำงานโครงการปลูกไม้ยืนต้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ กับประเด็น“We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน”  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หวังช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุโลกร้อน

SD Talk :   พบกับแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน “Tree is the answer” จาก ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ ผู้ขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อม

SD Life :  We grow รักนี้ต้อง “ปลูก”  ชวนคุณไปพักผ่อนหย่อนใจกับคาเฟ่กลางสวนสวยที่สนับสนุนการเพาะ “ปลูก” จากเกษตรกร โรงเรียนป่าไผ่ที่ปลูกธรรมชาติ แวะอ่านหนังสือเล่มเล็กๆ  ที่นำไปสู่การปลูกปัญญาให้กับผู้คน พาไปดูหนังเอนิเมชั่นเตือนใจที่จะชวนให้ตั้งคำถามว่าเราจะทำอย่างไรถ้าโลกไม่มีต้นไม้เหลืออยู่
วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 13 “We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน”