วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 21

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 21

“สิทธิมนุษยชน” แกนกลางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story : พาไปทำความเข้าใจในเหตุผลที่ว่าทำไมการทำธุรกิจจึงต้องใส่ใจประเด็น “สิทธิมนุษยชน” และมีกรณีศึกษาเรื่องนี้จากเครือเจริญโภคภัณฑ์มาแบ่งปันให้เป็นข้อมูลและองค์ความรู้

SD Talk : ชวนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทั้งคุณปอย ตรีชฎา และคุณเอื้อง ธีตา มาแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างโอกาสให้ทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียม

SD Life : นำเสนอสื่อที่สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันด้วยการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย